Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Robíme všetko preto, aby ste sa s nami cítili bezpečne. Na tomto mieste

nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie.

Dňa 25.05.2018 sa stalo účinným nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom

pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „GDPR“), ktoré stanovuje nové pravidlá

spracúvania osobných údajov. Podľa článku 13 GDPR Vás informujeme o tom, čo sa

bude diať s Vašimi osobných údajmi, ktoré ste nám na základe Vášho záujmu o naše

aktivity poskytli a aké sú Vaše práva spojené s ochranou Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je:

Občianske združenie CEEV Živica

Račianska 78, 831 02 Bratislava

IČO: 35998407

1. Ciele spracúvania Vašich osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým za tým účelom, aby ste mali

možnosť:

● dostávať informačný spravodaj

● zapájať sa do našich podujatí

● dostávať správy o výsledkoch podujatí a našich aktivitách

● dostávať ďalšie informácie o činnosti Živice

● podporovať Živicu

Okrem toho potrebujeme niektoré osobné údaje (fotografie) na prezentačné účely do

záverečných správ pre donorov Živice.

2. Predmetom spracúvania sú tieto osobné údaje:

Spracúvame nasledujúce všeobecné osobné údaje: meno, priezvisko a e- mailová

adresa.

Ak nám pošlete svoje 2% z dane a vo Vyhlásení o poukázaní podielu

zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby ste vyjadrili súhlas so zaslaním údajov

prijímateľovi podielu zaplatenej dane, spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel

v rozsahu meno, priezvisko a trvalý pobyt.

Pokiaľ ste našim podporovateľom, spracúvame tiež číslo Vášho bankového účtu.

V prípade detí, ktoré sú zapojené do programov realizovaných Živicou, resp. ich

zákonných zástupcov, môžeme spracúvať tieto údaje: meno, adresa, e-mail,

telefónne číslo, číslo OP, navštevovaná škola, ročník, fotografie a videá.

U učiteľov, spolupracujúcich na našich programoch, môžu byť spracúvané osobné

údaje, ako: titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, názov školy, vyučovaný

predmet.

Pri návšteve našej internetovej stránky sa z Vášho prehliadača na náš server

prenášajú dáta, ktoré nám umožňujú optimalizovať činnosť a zlepšiť Vašu skúsenosť

s internetovými stránkami a aplikáciami. Tieto dáta sa automaticky zbierajú a

ukladajú u nás alebo u iných pobočiek Živice, uvedených v bode 6. Tieto dáta

nespracúvame tak, aby mohli byť priradené ku konkrétnej osobe.

Tieto dáta môžu zahŕňať najmä:

● IP adresu návštevníka

● dátum a čas jeho návštevy

● referenčnú URL (webovú stránku, z ktorej návštevník prišiel)

● podstránky navštívené na našej webovej stránke

● informácie o použitom prehliadači (typ prehliadača a jeho verziu, operačný systém,

atď.)

Využívame tiež tzv. cookies, aby bola návšteva našej internetovej stránky čo

najpohodlnejšia. Rozličné typy cookies majú rôzne funkcie. Niektoré slúžia na to, aby

Vám umožnili prehliadanie stránky a zobrazenie určitých jej funkcií. Iné nás informujú

o spôsobe Vášho prehliadania. Vďaka nim môžeme našu internetovú stránku

zlepšovať a zaistiť, aby bola Vaša nasledujúca návšteva čo najefektívnejšia. Môžeme

tiež využívať tzv. snippety pre AB testovanie a úpravu užívateľského rozhrania, ktoré

nám pomáhajú vo vylepšovaní stránky a prinesú Vám lepší užívateľský zážitok.

3. Vaše osobné údaje získavame:

Osobné údaje získavame priamo od Vás, na základe jedného z právnych základov,

ktorými sú: udelenie súhlasu s ich spracúvaním, oprávnený záujem, plnenie zákonnej

povinnosti alebo plnenie zmluvy.

4. Vaše osobné údaje sú spracúvané na tieto účely:

Vaše osobné údaje sú spracúvané len na účel uvedený v súhlase so spracúvaním

osobných údajov, ktorým je informovanie o podujatiach a o výsledkoch aktivít nášho

združenia, zasielanie informačného spravodaja a ďalších informácií o činnosti

Živice. V prípade, že ste našim podporovateľom, účelom spracúvania Vašich

osobných údajov je uzatváranie a evidencia darovacej zmluvy.

Účelom zberu dát v prípade detí, zapojených do našich programov, je hlavne

možnosť vystavenia dokladu k ich účasti na našom kurze/školení. Fotografie, videá,

prípadne aj mená spracúvame za účelom ich zverejňovania na našich stránkach.

Uvedené osobné údaje učiteľov spracúvame najmä za účelom komunikácie v rámci

daného projektu.

5. Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas doby:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať na vyššie uvedené účely len na nevyhnutnú

dobu.

V prípade, že ste nám poskytli svoje osobné údaje za účelom odberu noviniek alebo

spravodajského newslettra, spracúvame Vaše osobné údaje do dňa odvolania

súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Ak ste nám poskytli jednorazový dar, Vaše osobné údaje spracúvame počas trvania

zmluvy a po jej zániku do uplynutia premlčacej lehoty na uplatnenie práv zo zmluvy,

najmenej však päť rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu.

Ak ste náš pravidelný darca, Vaše osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvy a

po jej zániku do uplynutia premlčacej lehoty na uplatnenie práv zo zmluvy, najmenej

však päť rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu.

6. K Vašim osobným údajom môže mať okrem nášho združenia prístup:

V rámci spracúvania osobných údajov na účel odberu noviniek alebo spravodajského

newslettra môžu mať k Vašim údajom prístup jedine zamestnanci alebo zmluvne

poverení dodávatelia Živice. Ich úlohou je poskytovať nám služby v oblasti správy

nášho informačného systému alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod a

koordináciu činnosti Živice.

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme

vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a

iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach,

kde si ich iní uplatňujú voči nám. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým

sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné

orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo

vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

7. Vaše osobné údaje chránime:

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné

bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje

chránili.

8. Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov – Informácie zahŕňajú hlavne:

identifikáciu a kontaktné údaje spracovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj

zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov,

príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o cezhraničnom

prenose alebo o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania

osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam Vašich práv, možnosť obrátiť sa

na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov,

informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a

profilovaniu.

Pri spracúvaní osobných údajov si môžete uplatniť nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa

spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov

a dodatočné informácie vyplývajúce z príslušných zákonov. V prípade, že o Vás

získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali

svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na opravu – V prípade zmeny osobných údajov (napr. zmena priezviska

alebo kontaktných údajov) máte právo nás o tom informovať a my máme povinnosť

zosúladiť s aktuálnym stavom Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame.

Právo na vymazanie – Ak napríklad podľa Vášho názoru už nie je potrebné, aby

sme naďalej spracúvali Vaše osobné údaje, máme povinnosť na základe Vašej

žiadosti tieto osobné údaje vymazať.

Právo na obmedzenie spracovania – Toto právo si môžete uplatniť v prípade, ak si

želáte, aby sme spracovali Vaše osobné údaje len na najnutnejšie zákonné účely

alebo aj v prípade, ak si želáte Vaše osobné údaje blokovať.

Právo na prenosnosť údajov – Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás

spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými

prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom

formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné,

prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému

prevádzkovateľovi.

Právo uplatniť námietku – Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v

rozpore s ochranou Vášho súkromia alebo v rozpore s právnymi predpismi, máte

právo nás kontaktovať a požadovať vysvetlenie alebo odstránenie nezákonného

stavu.

Právo podať sťažnosť – V prípade, že by ste sa chceli obrátiť na orgán zodpovedný

za dozor nad ochranou osobných údajov pri ich spracúvaní, týmto orgánom je Úradu

na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 – 21 GDPR.

Tieto práva si môžete uplatniť v súlade s GDPR a ďalšími všeobecne záväznými

právnymi predpismi voči nášmu združeniu prostredníctvom písomnej žiadosti na

adrese nášho sídla alebo elektronickými prostriedkami na e-mailovej

adrese info@zivica.sk. V prípade, že by ste chceli uplatniť Vaše práva osobne,

môžeme Vám ich uplatnenie umožniť za predpokladu, že preukážete svoju totožnosť.

Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na

súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv

na už vykonané spracovanie.

8. Profilovanie a automatizované rozhodovanie:

Nevykonávame profilovanie ani automatizované rozhodovanie pri spracúvaní

osobných údajov našich aktivistov či podporovateľov.

9. Odvolanie Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov:

V prípade, že sa rozhodnete Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať,

môžete tak urobiť písomne na adrese sídla nášho združenia alebo na e-mailovej

adrese info@zivica.sk. V odvolaní prosím uveďte Vaše meno a priezvisko.

10. Cezhraničné spracúvanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území členských štátov Európskej

únie a ich prenos sa uskutočňuje iba v rámci členských štátov Európskej únie.

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov,

môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@zivica.sk.

Váš tím Živice!