Životný cyklus
elektrospotrebičov
viac informácií

O projekte

Ciele projektu

Poukázať na životný cyklus elektrospotrebičov od ich výroby, cez každodenné používanie až po likvidáciu. Ukázať žiakom možnosti vlastného zodpovedného správania sa v tejto téme. Vytvorenie školskej „siete informácií“, kde budú mladí ľudia samostatne viesť vzdelávanie pre svoju školskú komunitu.

V dnešnej dobe problém so spracovaním elektroodpadu narastá. Masívna produkcia elektrospotrebičov, znížená cena predaja, pocit prestíže a náš súčasný spôsob života neustále zvyšujú dopyt po novom tovare, na čo dopláca celé životné prostredie a najviac krajiny globálneho juhu. Z tých sa totižto stávajú skládky toxického a nebezpečného odpadu.

Rozhodli sme sa preto so spoločnosťou SEWA tejto problematike venovať väčšiu pozornosť a pre školy sme pripravili možnosť zapojiť sa v školskom roku 2018/2019 do celoslovenského projektu „ElektroOdpad - Dopad 2“.

Aktivity

november 2018

Prvý kurz „Tajný život mobilu“ 

Elektronika sa vo všetkých svojich podobách stala každodennou súčasťou našich životov. Nakupujeme ju, používame ju, vyhadzujeme ju. Asi najčastejšie sa stretávame práve s mobilným telefónom. O tom, čo sa ukrýva za jeho vznikom, ale aj o tom, čo robiť keď ho už nepotrebujeme, sme si ukázali na kurze v projekte ElektroOdpad - Dopad 2. 
 
O probléme elektronického odpadu sme diskutovali na úvodnom kurze  vo Zvolene a v  Košiciach s 12 školami z celého Slovenska. Kurzov sa zúčastnilo 12 učiteľov a 24 žiakov základných a stredných škôl, ktoré sa prihlásili do projektu ElektroOdpad-Dopad 2 v školskom roku 2018/2019. 

Prostredníctvom interaktívnych metód sme účastníkov vtiahli do dejaSpoločne sme prichádzali​ na to, ako a kde sa stretávame s elektronikou, ako často ju meníme, prečo to robíme. Prostredníctvom aktivity sme si ukázali osudy ľudí, ktorí sa s elektronikou stretávajú vo všetkých jej podobách od vzniku, až po likvidáciu. Odpovedali sme si na otázku či je vzniknutý elektroodpad problém a prečo to tak je.  

V dnešnej dobe je pripadá na 100 obyvateľov Európy 125 SIM kariet. Čo je ukryté za výrobou mobilného telefónu?
Na životnom cykle mobilu sme si povedali, akú cestu prejde mobil od ťažby koltánu v afrických baniach, cez výrobné linky až k nám, domov. Tiež sme hovorili o tom, aké sú možnosti zníženia ekologickej stopy našej elektroniky a aké sú možnosti jej likvidácie.

Zaujímavé dokumentárne filmy objasňujúce problematiku lacnej / detskej pracovnej sily, hrozivých podmienok a neprávosti v baniach na koltán, škodlivosti elektroodpadu pri nesprávnom zachádzaní, či neetického správania sa k zákazníkovi nájdete na týchto linkoch:
ŽIAROVKOVÁ KONŠPIRÁCIA https://www.youtube.com/watch?v=xmbH65-q0Ko  
 
Po doobednom bloku venujúcom sa vzniku a likvidácií elektroodpadu sme zistili, že ho nestačí plnohodnotne triediť a recyklovať, ale že musíme zmeniť naše správanie. V poobednom bloku sme sa teda venovali rovesníckemu vzdelávaniu, prostredníctvom ktorého budú žiaci na školách šíriť informácie, ktoré sa na kurze dozvedeli. Takto prispejú k osvete a budú inšpirovať ku zmene svojich spolužiakov, vyučujúcich, rodinu či komunitu. 

Čo na kurz hovoria učitelia?
,,Kurz hodnotíme výborne, pretože si myslím, že splnil svoj účel. Keď aspoň my čo sme boli na kurze si z toho zoberieme to pozitívne a prenesieme na naše školy, tak možno trošku zmeníme zmýšľanie ľudí." (Andrea Bodnárová, základná škola Michaľany)
,,Oceňujem super spracovanie dôsledkov elektroodpadu na životné prostredie (napr. ťažba surovín)." (Nikoleta Puchá, SOŠ automobilová Košice) 
 
A ako sa kurz páčil žiakom? 
,,Na kurze sa mi najviac páčilo, že sa spoločnosť SEWA rozhodla, že chce urobiť Slovensko krajším a zbiera a recykluje elektroodpad. Tiež sa mi páčilo, že bolo vysvetlené ako využívajú firmy ľudí na otrockú prácu. Ťažko pracujú a dostanú za to pár dolárov." 
,,Dozvedela som sa ako tvrdo ľudia pracujú, aby sa vytvorila taká elektronika akú poznáme. Myslím, že to veľmi zmenilo môj pohľad na to všetko."
,,Najviac sa mi páčila prezentácia. Pri nej som si uvedomila strašne veľa vecí, o ktorých som ani netušila. Úžasný bol aj Váš pohľad na vec. Páčili sa mi aj riešenia na problémy, ktoré môžeme urobiť my. Máte u mňa veľké ďakujem, pretože ste mi otvorili oči. Naše budúce generácie si zaslúžia dobrý život."
 
Ďakujeme všetkým za účasť a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu!

október 2018 - december 2018

Prvá dištančná úloha 

Štartovacím zadaním bola dištančná úloha, ktorá bola zameraná na zisťovanie vedomostí o elektroodpade v školskej komunite alebo u verejnosti. Žiaci si pripravili dotazníky (aj v elektronickej podobe), ktoré rozosielali alebo priamo ponúkali. Z nazbieraných dát vytvorili články, ktoré zverejnili v školských časopisoch alebo na webovej stránke školy.  

november 2018 - marec 2019

Realizácia rovesníckeho vzdelávania na školách

Každý akčný tím má za úlohu na svojej škole (alebo aj na iných školách) zrealizovať interaktívne výučbové programy pre čo najväčšie množstvo spolužiakov – rovesníkov a tým vytvoriť „sieť“ informácií na škole. Vychádzať pri tom budú z informácií, ktoré získali na prvom kurze.
Aj žiaci ZŠ s MŠ Tajovského v Poprade spoznávajú, čo sa ukrýva za výrobou mobilného telefónu, diskutujú o možnostiach likvidácie elektroodpadu a zisťujú alternatívy v elektronike.
 

18. marec 2019 11:00 

Webinár k „akčnému dňu“ – realizácia druhého online kurzu pre školy „Elektroodpad u nás doma“

Kurz bude zameraný na vytvorenie a realizáciu „Akčných dní“ na školách. Akčné tímy sa vzájomne inšpirujú rôznymi aktivitami a s pomocou lektorov pripravia akčné dni na škole. Na kurze sa budeme zaoberať aj praktickými príkladmi ako byť zodpovedným spotrebiteľom. 
Webinára sa zúčastnia koordinátori projektu na školách spolu s ich akčnými tímami prostredníctvom ZOOM.

29. apríl - 3. máj 2019

„Akčné dni“ na 12 školách (súčasť Medzinárodného dňa Zeme)

Úlohou tímov bude pripraviť jeden deň/podujatie, kde budú získané informácie prezentovať školskej komunite. Tímy  sa pokúsia zapojiť čo najväčšie množstvo žiakov, rodičov, verejnosť alebo svoju obec/mesto, či médiá. Na záver akčných dní vytvoria záverečnú správu.

Zapojené školy

 • Základná škola, Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce
 • Základná škola s materskou školou, Tajovského ul. 2764/17, Poprad         
 • Základná škola   Školská 339/2, Michaľany
 • Základná škola J. A. Komenského, Komenského 7, Revúca
 • Základná škola,  M.R.Štefánika 910/51 Trebišov
 • SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
 • Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
 • Základná škola, Klokočova 742 Hnúšťa   
 • Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina
 • Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
 • Základná škola,  Pribinova ul.123/9, Nováky
 • ZŠ Jána Palárika Majcichov 536